ಜಾಹೀರಾತು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಕಕ್ಷೆಗಳು | 2022 ನವೀಕರಿಸಿ

ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಅಣುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ


ಸುದ್ದಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 5% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ

ಜಾಹೀರಾತು
 # ಆಕ್ಟೊಮಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂರಚನೆಗಳು
1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1s1
2 ಹೀಲಿಯಂ 1s2
3 ಲಿಥಿಯಂ [ಅವನು] 2 ಸೆ1
4 ಬೆರಿಲಿಯಮ್ [ಅವನು] 2 ಸೆ2
5 ಬೋರಾನ್ [ಅವನು] 2 ಸೆ22p1
6 ಕಾರ್ಬನ್ [ಅವನು] 2 ಸೆ22p2
7 ಸಾರಜನಕ [ಅವನು] 2 ಸೆ22p3
8 ಆಮ್ಲಜನಕ [ಅವನು] 2 ಸೆ22p4
9 ಫ್ಲೋರೀನ್ [ಅವನು] 2 ಸೆ22p5
10 ನಿಯಾನ್ [ಅವನು] 2 ಸೆ22p6
11 ಸೋಡಿಯಂ [ನೆ] 3 ಸೆ1
12 ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ [ನೆ] 3 ಸೆ2
13 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ [ನೆ] 3 ಸೆ23p1
14 ಸಿಲಿಕಾನ್ [ನೆ] 3 ಸೆ23p2
15 ರಂಜಕ [ನೆ] 3 ಸೆ23p3
16 ಸಲ್ಫರ್ [ನೆ] 3 ಸೆ23p4
17 ಕ್ಲೋರೀನ್ [ನೆ] 3 ಸೆ23p5
18 ಅರ್ಗಾನ್ [ನೆ] 3 ಸೆ23p6
19 ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ [ಅರ್] 4 ಸೆ1
20 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ [ಅರ್] 4 ಸೆ2
21 ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ14s2
22 ಟೈಟೇನಿಯಮ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ24s2
23 ವೆನೆಡಿಯಂ [ಅರ್] 3 ಡಿ34s2
24 ಕ್ರೋಮಿಯಂ [ಅರ್] 3 ಡಿ54s1
25 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ54s2
26 ಐರನ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ64s2
27 ಕೋಬಾಲ್ಟ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ74s2
28 ನಿಕ್ಕಲ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ84s2
29 ಕಾಪರ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s1
30 ಝಿಂಕ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s2
31 ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s24p1
32 ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s24p2
33 ಆರ್ಸೆನಿಕ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s24p3
34 ಸೆಲೆನಿಯಮ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s24p4
35 ಬ್ರೋಮಿನ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s24p5
36 ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ [ಅರ್] 3 ಡಿ104s24p6
37 ರುಬಿಡಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 5 ಸೆ1
38 ಸ್ಟ್ರಾಂಷಿಯಂ [ಕ್ರಿ.] 5 ಸೆ2
39 ಯಟ್ರಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ15s2
40 ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ25s2
41 ನಿಯೋಬಿಯಂ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ45s1
42 ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ55s1
43 ಟೆಕ್ನೆಟಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ55s2
44 ರುಥೇನಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ75s1
45 ರೋಡಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ85s1
46 ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ10
47 ಸಿಲ್ವರ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s1
48 ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s2
49 ಇಂಡಿಯಂ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s25p1
50 ಟಿನ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s25p2
51 ಆಂಟಿಮೊನಿ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s25p3
52 ಟೆಲ್ಲುರಿಯಮ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s25p4
53 ಅಯೋಡಿನ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s25p5
54 ಕ್ಸೆನಾನ್ [ಕ್ರಿ.] 4 ಡಿ105s25p6
55 ಸೀಸಿಯಂ [ಕ್ಸೆ] 6 ಸೆ1
56 ಬೇರಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 6 ಸೆ2
57 ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ [ಕ್ಸೆ] 5 ಡಿ16s2
58 ಸೀರಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್15d16s2
59 ಪ್ರಸೋಡೈಮಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್36s2
60 ನಿಯೋಡಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್46s2
61 ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಂ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್56s2
62 ಸಮರಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್66s2
63 ಯುರೋಪಿಯಂ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್76s2
64 ಗಡೋಲಿನಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್75d16s2
65 ಟೆರ್ಬಿಯಂ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್96s2
66 ಡಿಸ್ಪ್ರೊಸಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್106s2
67 ಹಾಲ್ಮಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್116s2
68 ಎರ್ಬಿಯಂ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್126s2
69 ಥುಲಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್136s2
70 ಯಟರ್ಬಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್146s2
71 ಲುಟೆಟಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d16s2
72 ಹಾಫ್ನಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d26s2
73 ಟಂಟಲಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d36s2
74 ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d46s2
75 ರೀನಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d56s2
76 ಆಸ್ಮಿಯಂ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d66s2
77 ಇರಿಡಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d76s2
78 ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d96s1
79 ಗೋಲ್ಡ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s1
80 ಬುಧ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s2
81 ಥಾಲಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s26p1
82 ಲೀಡ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s26p2
83 ಬಿಸ್ಮತ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s26p3
84 ಪೊಲೊನಿಯಮ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s26p4
85 ಅಸ್ಟಟೈನ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s26p5
86 ರೇಡಾನ್ [ಕ್ಸೆ] 4 ಎಫ್145d106s26p6
87 ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 7 ಸೆ1
88 ರೇಡಿಯಂ [ಆರ್ಎನ್] 7 ಸೆ2
89 ಆಕ್ಟಿನಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 6 ಡಿ17s2
90 ಥೋರಿಯಂ [ಆರ್ಎನ್] 6 ಡಿ27s2
91 ಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್26d17s2
92 ಯುರೇನಿಯಂ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್36d17s2
93 ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್46d17s2
94 ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್67s2
95 ಅಮೆರಿಕಿಯಂ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್77s2
96 ಕ್ಯೂರಿಯಂ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್76d17s2
97 ಬರ್ಕೆಲಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್97s2
98 ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್107s2
99 ಐನ್‌ಸ್ಟೀನಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್117s2
100 ಫೆರ್ಮಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್127s2
101 ಮೆಂಡಲೆವಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್137s2
102 ನೊಬೆಲಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್147s2
103 ಲಾರೆನ್ಸಿಯಮ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್147s27p1
104 ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d27s2
105 ಡಬ್ನಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d37s2
106 ಸೀಬೋರ್ಜಿಯಂ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d47s2
107 ಬೋಹ್ರಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d57s2
108 ಹ್ಯಾಸಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d67s2
109 ಮೀಟ್ನೇರಿಯಂ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d77s2
110 ಡಾರ್ಮ್‌ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d97s1
111 ರೋಂಟ್ಜೆನಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s1
112 ಕೋಪರ್ನಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s2
113 ನಿಹೋನಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s27p1
114 ಫ್ಲೆರೋವಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s27p2
115 ಮಾಸ್ಕೋವಿಯಮ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s27p3
116 ಲಿವರ್ಮೋರಿಯಂ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s27p4
117 ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೈನ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s27p5
118 ಒಗನೆಸನ್ * [ಆರ್ಎನ್] 5 ಎಫ್146d107s27p6

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂರಚನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಕ್ಷೆಗಳು ರಚಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

ಆಣ್ವಿಕ ಕಕ್ಷೆಗಳು

1 ಸೆ, 2 ಸೆ, 2 ಪಿ, 3 ಸೆ, 3 ಪಿ, 4 ಸೆ, 3 ಡಿ, 4 ಪಿ, 5 ಸೆ, 4 ಡಿ, 5 ಪಿ, 6 ಸೆ, 4 ಎಫ್, 5 ಡಿ, 6 ಪಿ, 7 ಸೆ, 5 ಎಫ್, 6 ಡಿ, 7 ಪಿ

ಜಾಹೀರಾತು

ನಿಯಮಗಳುನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು

TVB Mt Thời Để Nhớ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ

ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ


ಆದಾಯದ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಾವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಇಡಬೇಕು? : ಡಿ

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (ಮುಚ್ಚಿ) - :(